สมัครสมาชิก

ข้อมูลสำหรับการสมัครสมาชิก
ข้อมูลบริษัท
เอกสารสำหรับการสมัครสมาชิก

เอกสารทุกชนิดต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน และ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประชนชน

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 10 Mb

หนังสือรับรอง/ทะเบียนพานิชย์

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 10 Mb

แผนที่บริษัท

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 10 Mb

รูปหน้าบริษัท

.PDF หรือ .JPG ขนาดไม่เกิน 10 Mb
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท